Клъстер информационни и комуникационни технологии - Бургас" работи активно за насърчаване, подпомагане и развитие сътрудничеството между всички фирми, учебни заведения и държавни институции в областта на информационните и комуникационни технологии за създаване на благоприятни условия за развитието им, повишаване на тяхната конкурентно способност на национално и международно равнище. Целта от създаването на клъстера е да се учреди партньорство в сферата на информационните и комуникационните технологии за областта между органи на публичната власт, бизнес организации, научни и обучаващи институции и НПО организации. Предметът на дейност на клъстера обхваща дейности по насърчаване, подпомагане и развитие сътрудничеството между всички фирми, учебни заведения и държавни институции в областта на информационните и комуникационни технологии за създаване на благоприятни условия за развитието им, повишаване на тяхната конкурентно способност на национално и международно равнище. Основна цел, за която клъстера работи е да се създаде подходяща инфраструктура със съответния брой квалифицирани кадри, за да се привлече сериозен интерес от международни компании, които да аутсорсват в региона. “Ате Пласт” ООД е създаденa през 1994 година под наименованието “Агротрейдинженеринг” ООД в град Стара Загора. През първите години на своето съществуване 70% от продукцията на компанията е ориентирана основно към Гърция и останалите Балкански страни, като продуктовата гама е насочена главно към производството на селскостопански фолиа. Стратегическата инвестиция през 2003г във високотехнологична петслойна линия за коекструдирани фолиа дава възможността на фирмата от водещ производител на селскостопански фолиа да се преорентира към пазара на хранителни опаковки и постепенно придобива позиции в западно-европейски държави като Холандия и Германия. През 2008г. с нарастващото потребление на опаковки, дружеството прави поредната инвестиция със закупуването на модерна трислойна инсталация с допълнителен капацитет от 40%. В нея са заложени най-иновативните решения, водещи до високо и постоянно качество на продукта. Инвестицията е повторена през 2012г с увеличаване на капацитета с 30%. През 2013г. „Ате Пласт” ООД инвестира в нов завод за печат и каширане на гъвкави опаковки. През 2016г е закупена нова трислойна линия за транспортни опаковки за колети. Днес „Ате Пласт” ООД твърдо заема позиции на един от големите водещи производители на полиетиленови фолиа в България с дял на продукцията за износ от 80%. Благодарение на постоянната модернизация и индивидуално внимание към всеки клиент. Дружеството е основано през м. септември 1999 год. с предмет на дейност упражняване на независим строителен надзор. Понастоящем притежаваме следните удостоверения: • Удостоверение № РК - 0077/21.12.2013г. за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т.1 от Закона за устройство на територията оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, издадено от ДНСК. • Удостоверение № 00259 от Агенцията за устойчиво енергийно регулиране за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Във фирмата е въведена и се поддържа Интегрирана система за управление на качество, здраве и безопасност при работа и управление на околната среда (ИСУ), съгласно изискванията на БДС ЕN ISO 9001 : 2015, BS OHSAS 18001:2007 и БДС ЕN ISO 14001:2015, сертифициран от немско акредитирано лице за сертификация на системи за управляване на качеството и притежава Сертификат DIN EN ISO 9001 : 2015 от for you Cert GmbH, Сертификат на система за управление съгласно БДС EN ISO 14001:2015 и Сертификат на система за управление съгласно BS OHSAS 18001:2007. Строителен Стандарт ЕООД има дългогодишен опит в областта на консултантската дейност в областта на проектирането и строителството на обществено обслужващи, административни, производствени, жилищни сгради, съоръженията към тях и строежи на техническата инфраструктура. Дейността на фирмата включва: • Прединвестиционни проучвания и управление на проекти, консултантски услуги в областта на строителството – комплексни оценки на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на сгради съоръжения и техническа инфраструктура; • Изготвяне на технически паспорт на строежи; • Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; Член на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти в България. Член на Международната Федерация на инженерите - консултанти /FIDIC Член на Европейската Федерация на консултантските асоциации /EFCA/.

От началото на 2012 г. Българо-швейцарската търговска камара предоставя информация и извършва услуги за представители на бизнеса и инвеститори съвместно с швейцарското посолство в София.

Българо-швейцарската търговска камара е учредена в края на 2004 г. ...повече

Платформата е създадена по проекта 'БШТК - Насърчаване на партньорствата', финансиран от Фонда за партньорства и експертна помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Основната цел на платформата е да съдейства за установяването на контакти и сътрудничество между български и швейцарски фирми. В момента в нея присъстват български фирми от секторите машиностроене, металообработване и електротехника, като повечето от тях са посетени от екип на БШТК. В бъдеще могат да се добавят и фирми от Швейцария.